Setkání ke 150. výročí narození jednoho z největších matematiků 20. století
konané pod záštitou
prof. RNDr. Jiřího Málka, DrSc.,
rektora Univerzity Pardubice,
a doc. RNDr. Mirka Rokyty, CSc.,
proděkana pro Matematickou sekci Matematicko-fyzikální fakulty UK.

* * *

Program

13:00 zahájení

První blok přednášek

 • Prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. (Fakulta dopravní ČVUT, Praha)

  Německo v letech 1918 až 1939

  V přednášce se pokusíme přehledně shrnout zásadní politické a hospodářské okamžiky, které ovlivnily vývoj Německa od konce první světové války přes demokraticky orientovanou, avšak politicky a hospodářsky málo stabilní Výmarskou republiku, světovou hospodářskou krizi, nástup nacistické diktatury spojený s potlačováním lidských práv a svobod až do vypuknutí druhé světové války. Ukážeme, jaké události tvrdě dopadaly na Felixe Hausdorffa a řadu dalších německých vědců a profesorů.

 • Mgr. Libor Koudela, Ph.D. (Univerzita Pardubice)

  Felix Hausdorff: matematik, filosof, básník

  Hausdorffova cesta k matematice nebyla přímočará. Ve své vědecké činnosti se zpočátku věnoval astronomii. Zároveň se pohyboval v uměleckých kruzích a věnoval se filosofii a literatuře. Pod pseudonymem Paul Mongré publikoval v období 1897-1912 celkem 22 textů, mezi nimiž jsou filosofické studie, divadelní hra i sbírka básní. V přednášce přiblížíme Hausdorffův život a jeho matematické i nematematické dílo.

 • Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)

  Felix Hausdorff a obecná topologie

  V pozůstalosti Felixe Hausdorffa se našla řada topologických výsledků, které nepublikoval. Některé předběhly dobu i o desítky let a byly později objeveny jinými, některé dávají mnohem jednodušší důkazy než ty známé. Z pozůstalosti je možné i vysledovat styl práce Hausdorffa a vliv jiných (hlavně Aleksandrova, Urysohna a Kuratowského) na Hausdorffovu práci.

Hudební blok

 • Joseph Marx (1882-1964) - písně

  Dein Blick

  ze sbírky Lieder und Gesänge, Erste Folge, Nr. 3

  Dem Genius des Augenblicks

  ze sbírky Lieder und Gesänge, Erste Folge, Nr. 4

  Pierrot Dandy

  ze sbírky Lieder und Gesänge, Erste Folge, Nr. 20

Iva Hlaváčková - soprán

Ondřej Mejsnar - klavír

Druhý blok přednášek

 • Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)

  Hausdorffův důkaz Arzelovy věty

  Pro omezenou posloupnost riemannovsky integrovatelných funkcí na uzavřeném intervalu, která bodově konverguje k riemannovsky integrovatelné funkci, je integrál limity roven limitě integrálů (Arzelova věta). Přestože ve světle Lebesgueovy teorie integrálu je výsledek samozřejmý, v posledních sto letech matematici,nezřídka zvučných jmen, usilují znovu a znovu o nové elementární důkazy Arzelovy věty. Hausdorffův důkaz, který v přednášce bude prezentován, je elegantní a dostupný studentům prvního ročníku univerzitního studia matematiky. V literatuře se však k Hausdorffovu důkazu vyskytly výhrady. Je Hausdorffův důkaz korektní?

 • Doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)

  Hausdorffova metrika a její aplikace

  Hausdorffova metrika představuje způsob měření vzdáleností neprázdných kompaktních množin v libovolném metrickém prostoru. Jedná se o pojem užitečný nejen v matematické analýze, ale i v řadě aplikací (diferenciální inkluze, iterované systémy funkcí, existence řešení izoperimetrické úlohy, digitální zpracování obrazu). Cílem přednášky bude přiblížit definici metriky, její vlastnosti a uvést některé příklady použití.

 • Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)

  Felix Hausdorff a sčítací metody

  Řady se v matematice vyskytují již stovky let a znalosti o nich se postupně vyvíjely. Zárodky sčítacích metod a příklady sahají do 18. století, ale jejich významný rozvoj začíná v devadesátých letech 19. století. Hausdorff vývoj těchto metod sledoval celý život, i když o nich napsal pouze jednu obsáhlou práci. V přehledové přednášce připomeneme tento vývoj a Hausdorffovy výsledky z této oblasti s tím, že se vyhneme technickým podrobnostem a soustředíme se na význam a popis Hausdorffova přínosu.

18:00 konec

* * *

Vstup je volný, z organizačních důvodů nicméně prosíme zájemce o registraci na adrese http://bit.ly/Hausdorff_150.

Občerstvení v průběhu akce bude zajištěno.

Změna programu vyhrazena.